KIZ

KAJ JE KIZ

Knjižnično informacijsko znanje (ali skrajšano KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene.

Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko pismenost kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov, ki do­biva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin.

Pri predmetu KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem estetskih in strkovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanju osebnostne rasti dijakov.

KIZ je obvezen za vse dijake in zajema 15 ur v štirih letih šolanja. Izvaja ga knjižničarka  – prof. Tanja Tratenšek.

CILJI KIZ-a:

 Dijaki naj bi s sodelovanjem učiteljev in knjižničarjev ob koncu srednje šole:

 • znali izbirati najprimernejše informacijske vire za razreševanje problemov v samostojnem učenju in v vsakdanjem življenju,
 • znali izbirati svojemu interesu primerno literarno estetsko in strokovno besedilo,
 • znali kritično vrednotiti sporočila pisnih, govornih ter drugih oblik in ta sporočila znali smiselno upora­biti v različnih okoliščinah,
 • obvladali strategije lastne predstavitve strokovnih in drugih sporočil in primerno navajati vire,
 • razvili uporabo informacij kot temelj za vseživljenjsko učenje in dejavnost na različnih področjih.

   VSEBINE KIZ-a

 • Dijaki se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na pozitivnem vrednotenju knjige, motivaciji za branje in estetskim doživljanjem.
 • Spoznajo vrste knjižnic, njihov pomen in specifične lastnosti.
 • Naučijo se poiskati vire in literaturo v knjižnici, na spletu, preko Cobissa ipd., jih vrednotiti in uporabiti v praksi.
 • Usvojijo postopek reševanja informacijskega problema/zahteve.
 • Naučijo se citirati in navajati različne vrste literature in virov.
 • Izdelajo seminarsko nalogo na poljubno temo.

Povzeto po Kurikulu knjižnično  informacijsko znanje za gimnazije, ki je bil sprejet na 110. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 14.  2. 2008.

OKVIRNI NAČRT IZVEDBE KIZ-a

LETNIK

ŠT. ŠOLSKIH UR

VSEBINE

1.

8–10

KIZ, medpredmetne povezave

 

po dogovoru

medpredmetne povezave

3.

po dogovoru

medpredmetne povezave

4.

2

ogled Osrednje knjižnice Celje, ponovitev citiranja ter navajanja virov