Dejavnosti

 Knjižnica  = informacijsko srce šole

 Z gradivom, informacijsko, pedagoško in kulturno dejavnostjo se vključuje v vzgojno-izobraževalni proces na šoli. Uporabljajo jo dijaki in profesorji. 

CILJ šolske knjižnice je pridobiti čim več aktivnih obiskovalcev, ki bodo z udejstvovanjem v njenih dejavnostih uresničevali svoje želje in potrebe. Knjižnica je vključena v vsa področja šolskega življenja in dopolnjuje vzgojno-izobraževalni proces na šoli.

Njeno delovanje izhaja iz Manifesta o šolskih knjižnicah in obsega naslednje dejavnosti:

  • PEDAGOŠKO DEJAVNOST knjižničarka uresničuje v okviru predmeta knjižnično informacijsko znanje (KIZ), v izvajanju medpredmetnih povezav, s sodelovanjem v projektnih dnevih šole, z individualnim bibliopedagoškim svetovanjem, vodenjem bralnega kluba, usposabljanjem svojih uporabnikov za učinkovito uporabo knjižnice in informacijskih virov, s podajanjem informacij iz različnih zbirk podatkov, katalogov ipd.
  • IZPOSOJO, ki je avtomatizirana in poteka v programu Cobiss 2. Dijaki imajo za iskanje po lokalnem knjižničnem katalogu na voljo pet računalnikov. Uporabnikom knjižnice so za izposojo na voljo vsa knjižnična gradiva, tudi časopisi in revije.
  • NABAVO GRADIV, ki podpirajo učni načrt pri vseh predmetnih področjih, je ena izmed osnovnih nalog sodobne šolske knjižnice. Naš aktivni knjižni fond je razporejen po UDK-sistemu. Zastarela dela smo zamenjali s sodobnejšimi, tako da imamo danes v knjižnici tudi najnovejšo strokovno literaturo, leposlovje, priročnike, revije in časopise, serijsko multimedijsko gradivo avdio- in videokasete, zgoščenke, devedeje …
  • OBDELAVO GRADIVA, ki je tekoča in poteka v programu Cobiss 3.
  • KULTURNO DEJAVNOST – Običajni delovni utrip šolske knjižnice bogatijo številne kulturne prireditve. V knjižnici pa imamo tudi razstavne panoje, ki so na voljo dijakom in zunanjim  uporabnikom. Na ogled smo tako postavili že ogromno umetnin naših dijakov in priznanih umetnikov.
Informacijska točka