Poslovanje šolske knjižnice

ČLANSTVO

Ob vpisu na šolo postane vsak dijak član šolske knjižnice.

Uporabniki knjižnice so tudi zaposleni na šoli, člani knjižnice pa lahko postanejo tudi občani.

Članska izkaznica (=dijaška izkaznica) se uporablja v šolski knjižnici Gimnazije Celje – Center in Osrednji knjižnici Celje.

DELOVNI ČAS

Knjižnica je za uporabnike odprta vsak šolski dan od 7.30 do 11.45 in od 12.15 do 14.15.

Če v knjižnici poteka pouk ali prireditve, izposoja ni možna. O tem bodo uporabniki obveščeni s sporočilom na vratih knjižnice.

Med šolskimi počitnicami je knjižnica zaprta.

IZPOSOJA

Uporabniki lahko uporabljajo knjižnično gradivo v čitalnici ali pa si ga izposodijo na dom.

Gradivo si dijaki izposodijo ob predložitvi dijaške izkaznice.

Knjižno gradivo se izposoja za 14 dni, neknjižno gradivo pa za 7 dni.

Knjižnično gradivo si lahko uporabniki tudi rezervirajo: osebno, po e-pošti, telefoni ali v aplikaciji Moj Cobiss.

Vsak član je odgovoren za izposojeno gradivo. Uporabniki so dolžni paziti, da knjižničnega gradiva ne umažejo ali poškodujejo.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo bralec nadomesti z novim. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, se plača trikratna cena.

Gradivo je možno podaljševati (razen domačega branja). V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničarka rok izposoje primerno skrajša. Če učenec na željo knjižničarke gradiva ne vrne, dobi opomin razrednika.

Ob koncu šolskega leta je treba vse gradivo vrniti v knjižnico. Dijaki 1., 2. in 3. letnika si lahko po predhodnem dogovoru s knjižničarko gradivo izposodijo čez počitnice.

Dijakom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

ZAMUDNINA

Za prekoračeni rok izposoje se zaračunava zamudnina 0,10 eur dnevno za enoto knjižnega gradiva. Znesek dijaki poravnajo enkratno (izstavljena položnica ob koncu šolskega leta). Zamudnike knjižnica sproti opozarja na vrnitev gradiva z e-pošto.

KNJIŽNIČNI PROSTORI

Knjižnični prostori so namenjeni uporabnikom in zaposlenim v knjižnici. Uporabniki se morajo v knjižnici ravnati po knjižničnem redu in šolskih pravilih.

KNJIŽNIČNI RED

V prostorih knjižnice je za dijake prepovedana uporaba mobitelov.

V knjižnico ni dovoljeno prinašati in uživati hrane ter pijače.

Na računalnikih ni dovoljeno igranje igric.

S knjižničnim gradivom, z opremo in napravami v knjižnici skrbno ravnajte.

Knjige, ki si jih ne boste izposodili, vrnite na njihovo mesto. Če ste pozabili, kam spadajo, jih pustite na mizi, ne odlagajte jih kjerkoli.

UPORABA RAČUNALNIŠKE OPREME

Dijakom je v knjižnici na voljo 6 računalnikov in 2 tiskalnika.

Dijakom so računalniki v pomoč pri iskanju gradiva v šolski knjižnici, za pisanje seminarskih nalog in projektov za šolo. Uporabljajo jih lahko tudi za pregledovanje spletne pošte in iskanje informacij na spletu.

Prepovedano je igranje igric, spletno nakupovanje in vnašanje osebnih podatkov. Prav tako ni dovoljeno brisanje in nameščanje programov in uničevanje strojne opreme.

Tiskalnika sta namenjena tiskanju besedil za šolo.

Pri uporabi računalnikov imajo prednost dijaki, ki jih potrebujejo za šolsko delo.

En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.

Uporabnika, ki se ne ravna po knjižničnem redu, knjižničarka na to opozori, lahko pa mu po svoji presoji zmanjša uporabniške pravice.